Kaçak elektrik kullanımından doğan tazminat 4077 kapsamında değildir.

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2010/900 K. 2010/2152 T. 13.4.2010

ÖZÜ: Dava konusu; haksız fiilden kaynaklanan tazminat alacağının tahsili için başlatılan icra takibine karşı öne sürülen itirazın iptali istemine ilişkindir. Davacı taraf davalıların meskende kaçak elektrik kullandıklarını ve aboneliklerinin olmadığının tespit edildiğini iddia etmiştir. 4077 sayılı yasaya göre davanın tüketici mahkemelerin görevine girmesi için yasanın amacı içerisinde ve taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin hukuki bir işlem olması gerekir. Ancak dava konusu abonelik olarak kaçak elektrik kullanılması olması sebebiyle görevli mahkeme genel mahkemelerdir.

DAVA ve KARAR : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu. Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

Dava, haksız fiilden kaynaklanan tazminat alacağının tahsili için başlatılan icra takibine karşı öne sürülen itirazın iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın tüketici mahkemesinin görevine girdiği gerekçesi ile dava dilekçesinin reddine karar verilmiş ise de, varılan sonuç, davanın niteliğine, dosya içeriğine ve yasal düzenlemelere uygun düşmemiştir.

4822 sayılı Yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un “Kapsam” başlıklı 2.maddesinde “Bu kanun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar” hükmüne yer verildikten sonra aynı Yasanın 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları, satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri, tüketici ise; bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade ettiği belirtilmiştir.

Bir hukuki ilişkinin 4077 sayılı Yasa kapsamında olduğunun kabulü için, yasanın amacı içerisinde ve yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin hukuki bir işlem olması gerekir.

Somut olaya gelince; davacı taraf, davalıların abone olmadan meskende kaçak elektrik kullandıklarının tespit edildiğini öne sürmüştür. Taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin hukuki bir işlem bulunmaması, abonesiz olarak kaçak elektrik kullanılması karşısında, dava konusu olayda 4077 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanması mümkün olmadığından, davanın genel mahkemede görülmesi gerektiği kuşkusuzdur.

SONUÇ : Hal böyle olunca, mahkemece taraf delillerinin toplanması, toplanan ve toplanacak deliller birlikte değerlendirilerek davanın esası yönünden bir hüküm verilmesi gerekirken yersiz gerekçelerle görevsizlik kararı verilmesi isabetsiz, davacı tarafın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin ödenen 82,80 TL harcın istek halinde davacı tarafa iadesine, 13.04.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.