Kredi kartı borçlarında gecikme faizi , akdi faiz oranının %30 fazlasını geçemez.

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2005/12234 K. 2005/15214 T. 17.10.2005

ÖZÜ : 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A maddesi yollamasıyla kredi kartlarında da uygulanması gereken aynı yasanın 10/f maddesi gereğince kredi kartı borçlarında gecikme faizi, akdi faiz oranının %30 fazlasını geçemez. Bu nedenle mahkemece anılan kanunun yürürlük tarihinden itibaren kredi kartı borcuna en fazla akdi faizin %30 fazlası üzerinden gecikme faizi uygulanabileceğinin gözetilmemiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

DAVA ve KARAR : Davacı, davalının Bonus Kart ve Shop Miles kredi kartı üyelik sözleşmelerini imzaladığını, borcunu ödemediğini, başlatılan icra takibine de kısmen itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptaline, %40 inkar tazminatının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, istenen faizin fahiş olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, takibin toplam 1.163.639.493 TL’lık kısmına davalının yaptığı itirazın iptaline, 1.163.639.493 TL’nın %40’ı oranında icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davanın açılmasından sonra yargılama sırasında 6.3.2003 tarihinde kabul edilen ve 6.6.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4882 sayılı Yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A maddesi yollamasıyla kredi kartlarında da uygulanması gereken aynı yasanın 10/f maddesi gereğince kredi kartı borçlarında gecikme faizi, akdi faiz oranının %30 fazlasını geçemez. Bu nedenle mahkemece anılan kanunun yürürlük tarihinden itibaren kredi kartı borcuna en fazla akdi faizin %30 fazlası üzerinden gecikme faizi uygulanabileceğinin gözetilmemiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

3- İtirazın iptali davasında inkar tazminatına itiraza uğrayan ve mahkemece itirazın iptaline karar verilen asıl alacak miktarı üzerinden hükmedilmesi gerekirken, bu husus gözetilmeden itiraza uğramayan alacak üzerinden inkar tazminatına karar verilmiş olması da ayrıca usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ : 1. bent gereğince davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. ve 3. bentlerde açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, 17.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.