TÜRDER Yayınlarından Kitap

TÜRDER Yayınlarından Kitap

Adsız

 

“TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI MEVZUATLARI”, İstanbul Arel Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve ARELUSAM Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER tarafından aynı başlıkla kitap olarak basıldı. Aynı zamanda TÜRDER (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı ve REVAK (Rekabet Kurumu Vakfı) Tek Kurucusu, Mütevellisi ve Başkan Vekili de olan Doç. Dr. ÖZGÖKER; AB ile Gümrük Birliği (GB) Anlaşması’nın yapıldığı 1995 yılında: Kurucusu olduğu İstanbul Üniversitesi AB Programı Başkan Yardımcısı, gene kurucusu olduğu Türkiye – Avrupa Birliği Derneği İstanbul Şubesi Genel Sekreteri ve nihayet T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Baş Danışmanı olarak AB Mevzuatına uyumlu; 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu, 4054 sayılı RKHK -Rekabetin Korunması Hakkında Kanun , 4077 sayılı TKHK – Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ve AB’ye Uyumlu Gümrük Kararnamesinin hazırlanmasında görev yapmıştır. 2006 yılında AB’nin finanse ettiği BM UNDP’ nin (BM Kalkınma Programı) uyguladığı AB ve DTÖ’ye uyumlu Azerbaycan Gümrük Hizmetlerinin Modernleştirilmesi Projesi kapsamında AB-UNDP Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret Danışmanı olarak çalışmış ve Azerbaycan’ın yeni Gümrük Kanunu da yazmıştır. 4077 sayılı TKHK’nın günün şartlarına cevaz vermemesi üzerine Tüketiciyi daha etkin korumak ve büyük teşebbüsler tarafından istismar edilmelerini önlemek amacıyla 4077 sayılı kanunun yerine tüketicilere çok yeni haklar getiren 6502 sayılı yeni TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 2013 yılının sonunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu yeni kanunun bireysel tüketicilerin günlük hayatta sürekli karşı karşıya kaldığı somut sorunları çözecek 26 tane ikincil mevzuatı yani uygulama yönetmelikleri çıkartılmıştır. Doç. Dr. ÖZGÖKER, yeni Tüketici Kanunu ve bütün uygulama yönetmeliklerini Resmi Gazetede yayınlanma sırasına göre bir araya getirip tüketicilere haklarını öğretecek, haksızlıklara uğradıklarında hangi makam ve mercilere  nasıl ve ne şekilde başvuracaklarını dilekçe formları ile birlikte basitçe anlatacak şekilde derlemiştir. Ayrıca hem ilgili Piyasalarda Serbest Rekabet Ortamını hem de dolayısıyla Tüketicileri Koruyan TKHK’nın kardeş kanunu hatta mütemmim cüzü olan RKHK da kitapta yer almıştır. Mal-Hizmet ve Sermaye Piyasalarında tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önleyerek, Serbest Rekabet ve Serbest Ticaret ortamını sağlayan, Serbest Piyasa Ekonomisinin olmazsa olmazı REKABET KANUNU’ nun da günün şartlarında yetersiz kalması, başta Devlet Yardımları (Teşvikler) olmak üzere, Birleşme ve Devralma İşlemlerinin de tamamen ve etkin olarak Rekabet Kanunu ve Kanunu uygulamaktan sorumlu Otorite (Rekabet Kurumu) tarafından tam yetkiyle düzenlenmesi (Regülasyonu) ve etkin ve caydırıcı şekilde denetlenmesinden, gerektiğinde Kanunu ihlal eden teşebbüslere büyük para cezaları kesmekten sorumlu kurumun görev tanımını daha belirginleştirerek yetkilerini artıracak yeni RK (Rekabet Kanunu) tasarısı hazırlanarak TBMM’ye sevkedilmiş ve Yüce Meclisin ilgili Komisyonlarda görüşülmektedir. Doç. Dr. ÖZGÖKER “Gerekçeleri” ile birlikte 4054 sayılı RKHK yerine çıkartılacak yeni Rekabet Kanun tasarısına da yeni kitabında yer vermiştir. Son olarak RKHK ve TKHK’ larda geçmişte yapılan, halen yapılmakta olan ve gelecekte yapılması gerekli bütün değişikliklerin konunun uzmanı, Akademisyenler, Bürokratlar, AB Komisyonu Yetkilileri, Gazeteciler ve ilgili tüm STK Başkanlarının katıldığı Arel Üniversitesinde gerçekleştirilen Sempozyumda sunulan çok değerli tebliğlere  de Doç. Dr. ÖZGÖKER’ in kitabının başında yer verilmek suretiyle; siyasetçiler, bürokratlar, akademisyenler, gazeteciler ve tüm ilgililerin TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI MEVZUATLARI’ nın gerekçelerini, uygulamalarını, eksikliklerini, mevzuatın yetersiz kaldığı durumlarda neler yapılması gerektiğini karışık mevzuat hazretlerine boğulmadan pratikte çok net olarak anlayabilmeleri amaçlanmıştır.

Kitabımız  sadece politikacılar, bürokratlar, gazeteciler, akademisyenler ve her biri aynı zamanda birer bireysel tüketici olan sade vatandaşlar için değil, bilerek ya da bilmeden Rekabeti İhlal ve Tüketiciyi İstismar eden teşebbüsler, teşebbüs birlikleri, esnaf, tüccar, sanayici, işadamı ve serbest meslek mensupları tarafından da bir başucu referans kitabı olarak sürekli yanlarında taşıyacakları ve başvuracakları bir kaynak olacaktır. Böylece istemeden de olsa rekabeti bozan ve tüketicilere zarar veren işadamları ve sahibi oldukları teşebbüsler cirolarına ve ihlalin niteliği ve büyüklüğüne göre yüz milyonlarca hatta milyarlarca dolar para cezası ödemek zorunda kalmayacaklardır.

Rekabet Kurumu Vakfı – REVAK ve Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği – TÜRDER tarafından Büyükçekmece Belediye Başkanı Sayın Dr. Hasan AKGÜN’ ün çok değerli katkıları ile basılan 370 sayfalık kitap Dernek Merkezinden temin edilebilir.