Guide Book

ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI HAKKINDA TEBLİĞ

6 Haziran 2017 Tarihli ve 30088 Sayılı Resmî Gazete için tıklayınız…

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2017/10260   Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında İade Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2017/10308  Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek I’ini Değiştiren 2/2016 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/10319  Kütahya İli, Merkez İlçesi, Parmakören Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

—   Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik (2000/14/AT)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Başkent Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türk-Alman Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/7)

—   Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ

—   Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)

KURUL KARARI

—   Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/05/2017 Tarihli ve 12944 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin 1/3/2017 Tarihli ve 2014/5831 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


16 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29920 YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DENİZ TİCARETİ GÖZETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü gözetim hizmetlerinin yürütülmesine ve gözetim hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, deniz ticareti çerçevesinde gözetim faaliyetini gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler ile bunların faaliyetleri ve faaliyet alanlarını kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

a) Limanın, geminin, tersane/tekne imal yeri/çekek yeri/gemi söküm tesisleri veya yük sahibinin personeli eli ile kendi adına yapılan gözetim faaliyetlerini,

b) Bayrak devletleri tarafından, uluslararası mevzuat kapsamında gemilerin bulundurması şart koşulan belgeleri düzenlemek üzere yetkilendirilen kuruluşların yaptığı zorunlu sörvey ve belgelendirme hizmetlerini,

c) İşletme veya deniz gözetim yetkilisinin diğer kamu kuruluşları tarafından ilgili mevzuata göre yetkilendirilmeleri veya görevlendirilmeleri ya da diğer ülke makamlarınca sevk öncesi inceleme yapmak üzere yetkilendirilmeleri durumunda, yetkilendirildikleri veya görevlendirildikleri alanlardaki faaliyetleri,

ç) Sigortacılık işlemlerine ilişkin faaliyetleri,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11, 28 ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akredite: Türk Akreditasyon Kurumu, Avrupa Akreditasyon İşbirliği Programının (EA) üyesi bir ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş ve ilgili firmanın Türkiye’deki uzantısı da bu akreditasyon kapsamında belirtilmiş kuruluşlar veya EA’nın karşılıklı tanınma anlaşması yaptığı bir bölgesel akreditasyon kuruluşuna üye tarafından resmi kabul görmüş işletme tarafından verilen belgeyi,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Deniz gözetim hizmet alanı: 7 nci maddede belirlenen gözetim hizmetinin fiziki, teknik ve ticari niteliklerini gösteren gözetim hizmet alanını,

ç) Deniz gözetim hizmeti: Deniz ticareti çerçevesinde ticari ve teknik uzmanlık gerektiren; bağımsız işletmeler marifetiyle denizde, gemide, yükte, kıyı tesisinde veya bunlar arasındaki ilişkilerde yerine getirilen kontrol, nezaret, izleme, ölçüm ve belgelendirme hizmetlerini,

d) Deniz gözetim yetki belgesi: İdare tarafından, bu Yönetmelikle belirlenen koşulları sağlayan gerçek kişilere düzenlenen yeterlilik belgesini,

e) Deniz gözetim yetkilisi: Deniz gözetim hizmetlerini yerine getirmek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş gerçek kişileri,

f) Gözetim raporu: Deniz gözetim hizmeti sonucunda işletme tarafından düzenlenerek, deniz gözetim yetkili ve/veya işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanan belgeyi,

g) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünü,

ğ) İşletme yetki belgesi: İdare tarafından, bu Yönetmelikle belirlenen koşulları sağlayan işletmeler adına düzenlenen yetki belgesini,

h) İşletme: İdare tarafından yetkilendirilmiş deniz gözetim hizmeti veren tüzel kişileri,

ı) Liman Başkanlığı: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı liman başkanlıklarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletme Yetki Belgesi,  Deniz Gözetim Yetkilisi ve Deniz Gözetim Hizmet Alanları

İşletme yetki belgesi

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında deniz gözetim hizmeti verecek işletmeler İdareden işletme yetki belgesi almak zorundadır. İşletme yetki belgesi verilen kuruluşa ilişkin bilgiler İdare tarafından duyurulur.

(2) İşletme yetki belgesi almak isteyen işletmeler İdare tarafından belirlenen bilgi ve belgeler ile başvururlar. Başvurular İdare tarafından değerlendirilerek, aşağıdaki şartları sağlayanlara İdarenin belirlediği ücret karşılığında işletme yetki belgesi düzenlenir. Yetki belgesi almak için başvuran işletmenin;

a) Türk mevzuatına uygun bir şirket veya iktisadi işletme statüsüne sahip olması,

b) Akredite olması veya ilk kez yetki belgesi talebi halinde yetki belgesi düzenlenme tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde akredite olması,

c) En az iki deniz gözetim yetkilisini istihdam etmesi,

ç) Deniz Ticaret Odasına üye olması,

d) Kuruluş mevzuatında veya ana sözleşmesinde gözetim/gözetme faaliyetinin belirtilmiş olması,

e) 50.000 TL mesleki sorumluluk sigortası veya asgari ödenmiş sermayesinin bulunması,

şartları aranır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında işletme yetki belgesi alacak kuruluşlardan Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm 6 ve Bölüm 7 ile Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme  (MARPOL 73/78) Ek-1’de tanımlanan tehlikeli yükler ve yükleme güvenliği bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili gözetim faaliyetlerinde bulunacakların, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden ayrıca “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” almaları zorunludur.

(4) İşletme yetki belgesi için yapılan başvurularda eksiklik tespit edilmesi sonucunda eksikliklerin ilgilisine bildiriminden itibaren azami altı ay süre içinde tamamlanmaması halinde başvuru geçersiz sayılır.

(5) Yetki belgesi için yatırılan ücret hiçbir şekilde iade edilmez.

(6) İşletme yetki belgesi beş yıla kadar verilebilir.

(7) Mesleki sorumluluk sigortasının teminatı ve asgari ödenmiş sermayesinin miktarı her yıl 1 Ocaktan itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı göz önüne alınarak İdare tarafından belirlenir.

Deniz gözetim yetkilisi

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında deniz gözetim hizmeti verecek kişiler, işletme yetki belgesine sahip bir işletmede çalışmak ve İdareden deniz gözetim yetki belgesi almak zorundadır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında deniz gözetim yetki belgesi almak isteyen kişiler İdare tarafından belirlenen bilgi ve belgeler ile İdareye başvururlar. Başvurular İdare tarafından değerlendirilerek, aşağıdaki şartları sağlayanlara İdarenin belirlediği ücret karşılığında deniz gözetim yetki belgesi düzenlenir. Deniz gözetim yetki belgesi almak isteyen kişinin;

a)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) En az lise ve dengi okul mezunlarının, süresi ve müfredatını İdarenin belirleyeceği semineri tamamlaması ve İdare tarafından yetkilendirilen bir gözetim firması bünyesinde sigortalı olarak en az 3 ay staj yapması ve ilgili firmanın düzenleyeceği stajda başarılı olduğunu gösterir belgeyi sunması,

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, terörün finansmanı, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, hapis cezasının ertelendiği veya idari para cezasına çevrildiği hükümler hariç olmak üzere hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyeti gerektiren kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından mahkum olmamaları,

gerekmektedir.

(3) Tehlikeli yüklerle ilgili deniz gözetim faaliyeti yapacak deniz gözetim yetkilileri Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden izin almak zorundadır.

(4) Deniz gözetim yetki belgesi için yapılan başvurularda eksikliklerin ilgilisine bildiriminden itibaren altı ay içinde tamamlanmaması halinde başvuru geçersiz sayılır.

(5) Yatırılan ücret iade edilmez.

(6) Deniz gözetim yetki belgesi beş yıla kadar verilebilir.

Deniz gözetim hizmet alanları

MADDE 7 – (1) Deniz gözetim hizmet alanları aşağıda belirtilmiştir:

a) Gemiye dair gözetim hizmetleri;

1) Gemi alım-satım,

2) Gemi kiralama,

3) Yakıt ve yağ.

b) Yükleme ve boşaltma işlemlerine dair gözetim hizmetleri;

1) Gemi yükleme, boşaltma ve aktarma,

2) Yük miktarı,

3) Yük istifi ve emniyeti,

4) Liman-terminal sahası,

5) Konteyner.

(2) İdare gerekli gördüğü hallerde yukarıda belirtilen hizmet alanlarının alt uzmanlık alanlarını belirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk ve Yasaklar

Sorumluluk

MADDE 8 – (1) İşletmeler faaliyetlerini yürütürken;

a) Ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik kuralları ile İdare tarafından verilen yazılı talimatlara uymak,

b) İdare tarafından istenecek bilgi ve belgeleri belirtilen zamanda sunmak,

c) İşletme yetki belgesi düzenlenmesine esas bilgi ve belgeler ile adres, irtibat bilgileri değişikliklerini otuz iş günü içerisinde İdareye bildirmek,

ç) Yönetmelikte belirtilen sayıda deniz gözetim yetkilisi çalıştırmak, işe başlama ve işten ayrılma tarihlerini İdareye bildirmek,

d) İşletme yetki belgesini, işyerinde görülebilecek şekilde asmak,

e) Faaliyetine ilişkin açıklayıcı ve güncel bilgileri kurumsal internet adresinde yayımlamak,

f) Deniz gözetim hizmetinde işin tekniğine uygun kalitesi onaylanmış araçları ve akredite laboratuvarları kullanmak,

g) İşletme tarafından gözetim faaliyeti süresince gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak,

zorundadır.

(2) Deniz gözetim yetkilisi görevini yürütürken;

a) Ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik kuralları ile İdare tarafından verilen yazılı talimatlara uymak,

b) İdare tarafından istenecek bilgi ve belgeleri belirtilen zamanda sunmak,

c) Deniz gözetim yetki belgesi düzenlenmesine esas bilgi ve belgelere ilişkin değişiklikleri,  otuz iş günü içerisinde ibraz etmek,

ç) Faaliyeti süresince deniz gözetim yetki belgesini beraberinde taşımak,

d) Faaliyeti esnasında hangi işletme adına çalıştığını gösteren belgeyi ve gözetim yetki belgesini ilgili taraflara ibraz etmek,

e) Deniz gözetim hizmetinde işin tekniğine uygun ve kalitesi onaylanmış araçları, akredite laboratuvarları kullanmak,

f) Gözetim faaliyeti süresince iş sağlığı ve güvenliği kurallarına riayet etmek,

zorundadır.

(3) Her gözetim hizmeti sonucunda deniz gözetim yetkilisi tarafından gözetim raporu düzenlenir. Bu raporlar, İdare ve ilgili kurumlara sunulmak üzere en az beş yıl işletme tarafından saklanır.

(4) İşletmeler gerçekleştirdikleri faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen özet faaliyet raporunu, belirlenen usul ve esaslara göre altı aylık dönemler halinde İdareye gönderir.

Yasaklar

MADDE 9 – (1) İşletme faaliyetleri ile ilgili olarak;

a) İşletme, hizmet verilen taraflara bir iş akdi ile bağlı veya ortak olamaz.

b) İşletme yetki belgesi, başkaları tarafından kullanılamaz ve başkasına devredilemez.

c) İş veya hizmet akdi ile çalıştırılan deniz gözetim yetkilisi, işletmenin yetkilendirildiği hizmet alanları dışında gözetim hizmeti veremez.

(2) Deniz gözetim yetkilisi;

a) Belgesinde bulunmayan deniz gözetim hizmet alanlarında hizmet veremez.

b) İdare tarafından adlarına düzenlenmiş belgesi olmadan liman başkanlıklarında ve kıyı tesislerinde işlem yapamaz, demirde veya açıktaki gemilere çıkamaz.

c) Gözetim hizmeti verdiği taraflara bir iş akdi ile bağlı veya ortak olamaz.

(3) Liman, tersane ve benzeri kıyı yapısı işletmeleri;

a) Gözetim yetki belgesi ile bir işletme adına faaliyet yaptığını belgeleyen gözetim yetkililerinin kıyı tesislerinde faaliyette bulunmalarını engelleyemez.

b) İdare tarafından adlarına düzenlenmiş deniz gözetim yetki belgesi olmayan ve/veya hangi işletme adına faaliyet yaptığını belgeleyemeyen gözetim yetkilisinin kıyı tesislerine ve gemilere girişine izin vermez.

c) Deniz gözetim hizmeti faaliyeti esnasında gerekli olan bilgiyi saklayamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Yaptırım

Denetim ve yaptırım

MADDE 10 – (1) Adlarına işletme yetki belgesi düzenlenmiş işletmeler ile deniz gözetim yetkilisinin iş ve işlemlerini İdare ve Liman Başkanlıkları denetlemeye yetkilidir.

(2) Denetimler sonucunda, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiilleri tespit edilenler hakkında 11 inci veya 12 nci madde hükümleri kapsamında uyarma, idari para cezası, faaliyetin askıya alınması, yetki iptali yaptırımları uygulanır.

Uyarma, idari para cezası, faaliyetin askıya alınması, yetki iptali ve faaliyetin durdurulması

MADDE 11 – (1) 8 inci veya 9 uncu madde hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilenlere İdare tarafından Ek-1’deki tabloda belirtilen cezalardan eyleme karşılık gelen ceza uygulanır. İdari para cezaları, ilgili liman başkanlığı tarafından idari para cezası karar tutanağı düzenlenmek suretiyle genel bütçeye gelir kaydedilir.

(2) Faaliyeti askıya alma işlemi beş günden kırk beş güne kadar uygulanır.

(3) Verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.

(4) Ödeme süresi içerisinde ödenmeyerek kesinleşen idari para cezalarının kesinleşmesini müteakiben bir hafta içinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilmek üzere, borçlu gerçek kişi ise ikametgâhının, tüzel kişi ise kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairesine gönderilir.

(5) İdari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

Yetki iptali

MADDE 12 – (1) Deniz gözetim yetkilisi veya işletmelerden;

a) İşletme yetki belgesi veya deniz gözetim yetki belgesi üzerinde tahrifat yapanların,

b) İşletme yetki belgesi veya deniz gözetim yetki belgesi başvurularında, sunulan belgelerden herhangi birinde belge almasını sağlayacak şekilde yanlış ve yanıltıcı bilgiler beyan ettiği tespit edilenlerin,

c) İşletme yetki belgesi veya deniz gözetim yetki belgesi için gereken şartlardan bir veya bir kaçının ortadan kalkmasından itibaren otuz gün içinde eksikliklerini tamamlamayanların,

ç) Kendi rızası ile faaliyetine son vereceğini İdareye bildirenlerin,

d) 11 inci madde hükümleri çerçevesinde faaliyeti durdurulan işletme ve/veya deniz gözetim yetkililerinden aynı ihlali tekrar edenlerin,

e) Yetkisi olmayan başka bir kuruluş adına deniz gözetim hizmeti verdiği tespit edilen işletme ve/veya deniz gözetim yetkililerinin,

işletme yetki belgesi veya deniz gözetim yetki belgesi iptal edilir.

(2) İşletme yetki belgesi ve deniz gözetim yetki belgesi iptal edilen veya faaliyetleri durdurulanlara ait bilgiler İdare tarafından duyurulur.

(3) 5 inci maddede aranan süre bitiminde akredite olmayan veya daha önce akredite olmasına rağmen akreditesi iptal edilen işletmelerin işletme yetki belgesi iptal edilir.

Yeniden faaliyet ve belge yenileme

MADDE 13 – (1) 12 nci maddenin birinci fıkrasının  (c) ve (ç) bentleri hariç olmak üzere işletme yetki belgesi ve deniz gözetim yetki belgesi iptal edilenlere, altı ay boyunca yeniden yetki belgesi düzenlenmez.

(2) İşletme yetki belgesi ve deniz gözetim yetki belgesi iptal edilenlerden, yeniden belge almak isteyenlere ilk defa belge alınmasına ilişkin hükümler uygulanır.

(3) Belge süresi biten işletmeler ve deniz gözetim yetkilileri bu Yönetmelik kapsamında yeniden izin alırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gözetim hizmeti

MADDE 14 – (1) Deniz gözetim hizmeti almak isteyen taraflar, bu Yönetmelik kapsamında İdareden yetki almış deniz gözetim işletmelerinden hizmet almak zorundadır.

Ücret

MADDE 15  – (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen belgeler için alınacak ücretler Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi hesabına gelir kaydedilmek üzere yatırılır.

Muafiyet

MADDE 16 – (1) Deniz gözetim hizmet alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurumlarına bağlı eğitim kurumlarında eğitim verdiğini belgelendiren kişiler için eğitim verdiği alanda deniz gözetim yetki belgesi talep etmeleri halinde seminere katılım ve staj şartı aranmaz.

(2) Ülkemizin hizmet sunumu ve iş kurma serbestisi alanlarını kapsayan Uluslararası Anlaşmalar ile bu anlaşmalara taraf ülkelerin hizmet sunucularına 19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanuna aykırılık teşkil etmemek kaydı ile bu Yönetmelik hükümleri uyumlaştırılarak uygulanır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte mevcut olan iktisadi işletme statüsündeki kuruluşlar ve şahıs şirketlerinden 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde geçen şirket statüsü aranmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, kuruluş ana sözleşmesinde gözetim faaliyeti bulunan işletmelerde çalıştığını belgeleyenlerin, bu Yönetmelikte belirtilen hizmet alanlarında hizmet verdiklerini sigorta kaydı, iş veya hizmet sözleşmesi ve faaliyete ilişkin belgelerle beraber bir yıl içinde, İdareye başvurmaları halinde seminere katılım ve staj şartı aranmaz.

İlk kez işletme yetki belgesi almak isteyen işletmeler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İdareden ilk kez işletme yetki belgesi almak için başvuruda bulunan ve akredite olmayan işletmeler için; 100.000 TL. mesleki sorumluluk sigortası veya asgari ödenmiş sermayesinin bulunması şartı aranır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

 

[/av_textblock]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]


3 Aralık 2016 Tarihli ve 29907 Sayılı Resmî Gazete

reader_128

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Avrupa Birliği Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

—   Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

—   Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGELER

—   Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu ile İlgili 2016/27 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının KamuNet’e Dâhil Edilmesi ile İlgili 2016/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

—   Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/51)

—   6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

—   6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

—   Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

KURUL KARARLARI

—   Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019) ile İlgili 13/04/2016 Tarihli ve 2016/8 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/11/2016 Tarihli ve 6623 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016 Tarihli ve 6629 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016 Tarihli ve 6631 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016 Tarihli ve 6636 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016 Tarihli ve 6637 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016 Tarihli ve 6638 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

[/av_textblock]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]


ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/8)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/4)

2 Aralık 2016 Tarihli ve 29906 Sayılı Resmî Gazete için tıklayınız…

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

6763   Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

—  Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

—  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

TEBLİĞLER

––  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)

—  Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/3)

—  Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/4)

—  Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/5)

DÜZELTME : İçişleri Bakanlığına Ait 2016/861 Sayılı Müşterek Kararname ile İlgili

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

[/av_textblock]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]


12 Kasım 2016 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29886

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK

AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(SAYI: 2016/8)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Kredi kartı düzenleme yetkisini haiz bankalar ile diğer kuruluşlar bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26 ncımaddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Azami akdi faiz oranları

MADDE 4 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,84’tür.

(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,47’dir.

Azami gecikme faiz oranları

MADDE 5 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,34’tür.

(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,97’dir.

Katılım bankalarınca uygulanacak azami oranlar

MADDE 6 – (1) Katılım bankalarınca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık akdi kâr payı oranları bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan aylık azami akdi faiz oranlarını, aylık gecikme cezası oranları ise bu Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan aylık azami gecikme faiz oranlarını geçemez.

Azami akdi ve gecikme faiz oranlarının açıklanması

MADDE 7 – (1) Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları her yılın Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemleri için açıklanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 22/10/2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2014/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

[/av_textblock]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

KREDİ KARTLARI İLE İLGİ YÖNETMELİK

27 Eylül 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29840
YÖNETMELİK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez. Bu süre; kuyumla ilgili harcamalarda dört ay, elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında altı ay, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda, sağlık ürünü alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde ve vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.

(8) Kurumsal kredi kartları ile, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla kredi kartlarının mevcut borç bakiyeleri kart hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda en fazla yetmiş iki ay ile sınırlı olmak üzere taksitlendirilebilir. Her aya düşen taksit tutarı ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
10/3/2007 26458
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 21/12/2008 27087
2- 1/8/2009 27306
3- 17/12/2010 27788
4- 14/1/2011 27815
5- 19/10/2011 28089
6- 8/10/2013 28789 (Mükerrer)
7- 21/11/2013 28828
8- 31/12/2013 28868
9- 13/5/2014 28999
10- 22/10/2014 29153
11- 2/4/2015 29314
12- 25/11/2015 29543

[/av_textblock]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız…
[/av_textblock]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]


24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246
YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ABONELİK SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarınıdüzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan her türlü abonelik sözleşmesini kapsar.

(2) Elektrik, su, doğal gaz ve elektronik haberleşme sektörü dışındaki abonelik sözleşmelerine bu Yönetmeliğin yalnızca 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 13 üncü, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddeleri uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 52 nci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Abonelik sözleşmesi: Tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmeyi,

b) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

c) Elektronik haberleşme: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununda yer alan tanımı,

ç) Gecikme zammı oranı: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranı,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

e) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

f) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

g) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları,

ğ) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşmenin Şekli ve İçeriği

Sözleşmenin şekli

MADDE 5 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, sunulan mal veya hizmete ilişkin olarak tüketici ile bir abonelik sözleşmesi kurmak zorundadır. Yazılı veya mesafeli olarak kurulan abonelik sözleşmelerinin bir örneğinin kâğıtüzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.

(2) Abonelik sözleşmeleri; en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir birşekilde düzenlenir.

Sözleşmenin zorunlu içeriği

MADDE 6 – (1) Abonelik sözleşmelerinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:

a) Tüketici ile satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri,

b) Sözleşmenin konusu ve varsa süresi,

c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,

ç) Malın ilk teslim tarihi veya hizmetin ifasına başlama tarihi,

d) Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı,

e) Sözleşme konusu mal veya hizmet bedelinin bir tarife üzerinden hesaplanması durumunda; tüketici tarafından seçilen tarifenin adı, içeriği ve sözleşmenin düzenlendiği tarihteki birim tüketim bedeli ile tüketim dönemi,

f) Fatura bedelinin süresi içerisinde ödenmemesi durumunda, hizmet sunumunun ne şekilde ve ne kadar süre içerisinde durdurulabileceğine; fatura bedelinin sonradan ödenmesi durumunda ise hizmet sunumunun ne şekilde ve ne kadar süre içerisinde başlatılacağına ilişkin bilgi,

g) Mal veya hizmetin temini için abonenin kullanımına sunulan sayaç, modem ve benzeri cihazların değişiminin yasal yükümlülüklere uygun olarak yapılabileceğine ilişkin bilgi,

ğ) Sözleşme konusu mal veya hizmet sunumunun mücbir sebeplerle kesintiye uğrayabileceği belirtilmişse bu sebeplerin neler olduğuna ilişkin bilgi,

h) Satıcı veya sağlayıcının kusurundan kaynaklanan nedenlerle sözleşmede belirtilen nitelikte mal veya hizmet sunulamaması halinde tüketicinin, Kanunun 11 inci veya 15 inci maddelerinde yer alan haklarına ilişkin bilgi,

ı) Sayaç ve benzeri ölçüm cihazlarının kullanıldığı durumlarda, bu cihazlarda meydana gelen arızalar nedeniyle belli bir süreyle tüketim miktarının hiç veya doğru şekilde tespit edilememesi halinde, söz konusu süre için tüketim miktarının ne şekilde tespit edileceğine ilişkin bilgi,

i) Tüketiciye sunulan mal veya hizmetin bedeli dışında tüketiciden ilgili mevzuat gereği tahsil edilmesi zorunlu bedeller söz konusu ise, bu bedellerin neler olduğu ile bunların sözleşmenin düzenlendiği tarihteki tutarı ve değişmesi durumunda yeni tutarların tüketiciye ne şekilde bildirileceğine ilişkin bilgi,

j) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçlarına ilişkin bilgi,

k) Tüketiciden güvence, depozito veya teminat adı altında bir ücret alınması söz konusu ise bu ücretin tutarı ve aboneliğin sona ermesi durumunda tüketiciye ne kadar süre içerisinde ve ne şekilde iade edileceğine ilişkin bilgi,

l) Sözleşmenin feshi ve sonuçlarına ilişkin bilgi,

m) Sözleşmenin feshedilmesi halinde, modem, telefon, uydu alıcısı ve benzeri cihazların iadesi öngörülüyorsa nasıl iade edileceğine veya geri alınacağına ilişkin bilgi,

n) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine ilişkin bilgi.

(2) Elektrik, su, doğal gaz ve elektronik haberleşme sektörü dışındaki abonelik sözleşmelerinde birinci fıkranın (e), (f), (g), (ı), (k) ve (m) bentlerinde belirtilen bilgilere yer verilmeyebilir.

(3) Elektrik, su ve doğal gaz sektörüne ilişkin abonelik sözleşmelerinde birinci fıkranın (d) bendinde yer alan bilgi aranmaz.

Sözleşmede bulunması gereken şartların eksikliği

MADDE 7 – (1) Abonelik sözleşmesinde, 6 ncı maddede yer alan hususlardan bir veya birkaçının bulunmaması sözleşmenin geçerliliğini etkilemez ve bu durumda, satıcı veya sağlayıcı malın teslimini veya hizmetin ifasını durduramaz. Sözleşmedeki eksiklik, sözleşmeyi düzenleyen tarafından tüketiciden ilave bir ödemede bulunmasını istemeksizin derhal giderilir. Aksi takdirde, tüketici cezai şart, tazminat ve benzeri adlarla herhangi birödemede bulunmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satıcı veya Sağlayıcının Yükümlülükleri

Teslim veya ifa yükümlülüğü

MADDE 8 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesine konu mal veya hizmeti sözleşmeye uygun olarak teslim veya ifa etmekle yükümlüdür.

(2) Hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmetin tüketiciye fiilen sunulmasıyla başlar. Sağlayıcı sunmadığıhizmetin bedelini tüketiciden talep edemez. Ancak, ön ödemeli hizmetlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Bildirim

MADDE 9 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, bir plan çerçevesinde yapılması öngörülen bakım, kontrol, onarım ve benzeri sebeplerle mal veya hizmet sunumunu durduracak olması halinde, bu durumun başlangıç ve bitiş tarihini en az kırk sekiz saat öncesinden tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ya da basın yayın ve benzeri yollar ile bildirmekle yükümlüdür.

Bilgilendirme

MADDE 10 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik süresince tüketicilerle imzalamış oldukları sözleşme ve taahhütnamenin bir örneği ile tüketicinin abone olduğu tarifeye ilişkin ayrıntıları, talep etmesi halinde tüketiciye yazılıolarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ücret almaksızın vermek ya da kendi internet sayfaları üzerinden tüketicinin erişimine sunmak zorundadır.

Faturalandırma dönemi

MADDE 11 – (1) Satıcı veya sağlayıcı tarafından uygulanacak faturalandırma dönemleri, sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça bir aydır. Fatura dönemi boyunca tahakkuk eden borç tutarı veya tüketim miktarının, dahaönceden sözleşmede belirlenmiş tutarın veya miktarın altında gerçekleşmesi durumunda faturalandırma bir sonraki dönem veya dönemlerde yapılabilir.

(2) Sözleşmeye konu mal veya hizmetin faturalandırma dönemi değiştirilerek ücretlendirmeye esas birim fiyat arttırılamaz.

Faturanın zamanında ödenmemesi

MADDE 12 – (1) Abonelik sözleşmelerinde faturanın zamanında ödenmemesi durumunda uygulanacak gecikme zammı oranı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranını aşamaz.

Diğer yükümlülükler

MADDE 13 – (1) Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz; ancak abonelik sözleşmesinin kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi hâlinde abonelik sözleşmesi uzatılabilir.

(2) Sözleşme süresi sonunda tüketiciden açık bir talep veya onay almadığı halde mal veya hizmet sunmaya devam eden satıcı veya sağlayıcı, sunulan bu mal veya hizmet için hiçbir bedel talep edemez.

(3) Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren sağlayıcılar, katma değerli elektronik haberleşme hizmeti sunan sağlayıcılar ile birlikte bu hizmetlerin sunulmasından sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Taahhütlü Aboneliğe İlişkin Esaslar

Taahhütlü abonelik

MADDE 14 – (1) Taahhütlü abonelikler, satıcı veya sağlayıcının, taahhütnamede belirtilen süre kadar abone kalmayı taahhüt eden tüketicilere;

a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin bedelinden indirim yapmayı,

b) Sözleşme konusu malın teslimi veya hizmetin ifası ile birlikte taahhüt konusu malın mülkiyetini veya kullanım hakkını devretmeyi ya da hizmeti ifa etmeyi,

taahhüt ettiği aboneliklerdir.

(2) Taahhütlü aboneliklerde taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılamaz.

Taahhütname verme zorunluluğu

MADDE 15 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri içeren taahhütnameyi yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermek zorundadır. Bu taahhütname, abonelik sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

(2) Taahhütnamede; taahhüdün geçerlilik süresi ile taahhüt konusu mal veya hizmetin nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, indirim yapılan tarifenin taahhüt verilmeden önceki fiyatı, aylık yapılan indirim miktarı, taahhüdün süresinden önce sonlandırılması durumunda tüketicinin elde ettiği faydalara ilişkin geri ödeyeceği bedelin hesaplanma yöntemi yer almak zorundadır.

(3) Taahhüdün sesli iletişim araçları kullanılmak suretiyle verilmesi durumunda, satıcı veya sağlayıcı ikinci fıkrada yer alan bilgileri tüketiciye aynı ortamda vermekle yükümlüdür. Taahhüdün sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla verilmesi durumunda ise, satıcı veya sağlayıcının taahhüt kapsamında sunulan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı ile taahhüdün geçerlilik süresini tüketiciye aynı ortamda vermesi yeterlidir. Ancak bu durumlarda; satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada yer alan yükümlülüğünü taahhüdün verilmesinden itibaren on dört gün içinde yerine getirmek zorundadır.

(4) Taahhütnamede, taahhüt konusu mal veya hizmetin bedeli, aynı mal veya hizmetin taahhütsüz abonelikler kapsamında talep edilen bedelinden daha yüksek gösterilemez.

Taahhütlü aboneliğin süresinden önce feshi

MADDE 16 – (1) Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin süresinden önce taahhütlü aboneliğini sonlandırmasıhalinde, satıcı veya sağlayıcının talep edeceği bedel, tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı kalmak zorundadır. Ancak, tüketiciden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemişkısmının toplamının, bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri olarak tüketici lehine olan tutarın esas alınmasızorunludur.

(2) Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkansız olması durumunda, tüketici birinci fıkrada belirtilen tutarları veya herhangi bir bedeli ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilir.

Taahhütlü aboneliğin sona ermesinin bildirimi

MADDE 17 – (1) Taahhütlü aboneliğin sona ermesinden en az bir fatura dönemi öncesinden satıcı veya sağlayıcı, bu durumu ödeme bildiriminin yanı sıra yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayrıca tüketiciye bildirir.

Ayıptan sorumluluk

MADDE 18 – (1) Verilen hizmetle birlikte bir malın mülkiyetinin veya kullanım hakkının devredildiği abonelik sözleşmelerinde hizmet sağlayıcısı da malın ayıbından sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ödeme Bildirimine İlişkin Esaslar

Ödeme bildirimi

MADDE 19 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, her bir tüketim dönemi sonunda tüketicinin ödeyeceği hizmet bedelini içeren bir ödeme bildirimi düzenlemek zorundadır.

(2) Ödeme bildirimlerinde asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Tüketicinin ismi ve soyadı, adresi, abone numarası ve varsa abone grubu,

b) Ödeme bildiriminin ait olduğu dönem ve düzenlenme tarihi,

c) Varsa tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,

ç) Tüketim veya kullanım miktarı,

d) Birim fiyatı, ücretlendirme periyodu ve benzeri hususlar,

e) Bir tarife uygulanması durumunda, bu tarifenin içeriği ve ücreti,

f) Vergi türlerini de içeren yasal yükümlülükler dahil olmak üzere tüketicinin ödeyeceği toplam bedeli oluşturan her bir unsurun açık ve anlaşılır ifadesi,

g) Varsa geçmiş dönemlere ilişkin borç veya alacak,

ğ) Son ödeme tarihi, ödeme şekilleri ve ödeme merkezleri,

h) Tüketicinin itiraz ve taleplerini iletebileceği iletişim kanalları,

ı) Son ödeme tarihinde ödemenin yapılmaması halinde tüketiciye uygulanacak gecikme zammı oranı,

i) Taahhütlü aboneliklerde kalan taahhüt süresine ilişkin bilgi ile taahhüt kapsamında tüketiciye sunulan bir mal varsa bunun taksit tutarı.

(3) Fatura ve benzeri her türlü belge, ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermesi kaydıyla ödeme bildirimi olarak kabul edilir.

(4) Ödeme bildiriminde yer alan bilgilerin anlaşılabilir bir dilde açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi zorunludur.

(5) Satıcı veya sağlayıcı, ödeme bildiriminin ayrıntılarını kendi internet sayfalarında gösterecek seçeneği sunmakla veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye ücretsiz olarak göndermekle yükümlüdür.

Ödeme bildiriminin gönderimi

MADDE 20 – (1) Satıcı veya sağlayıcı ödeme bildirimini, son ödeme tarihinden en az yedi gün önce tüketiciye gönderir. Tüketicinin tercih etmesi halinde, ödeme bildirimi tüketiciye kalıcı veri saklayıcısı ile de gönderilebilir.

(2) Ödeme bildiriminin gönderilmesine ilişkin masrafların tüketici tarafından karşılanması talep edilemez.

Ödeme bildirimine itiraz

MADDE 21 – (1) Tüketiciler, ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde itiraz edebilir. İtiraz, satıcı veya sağlayıcı tarafından başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve inceleme sonuçları tüketiciye yazılıolarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilir.

(2) İnceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla tahsil edilen bedel, kullanım dönemindeki birim fiyat dikkate alınarak gecikme zammı ile birlikte tüketicinin tercih etmesi halinde bir sonraki tüketim dönemine ait bedelden mahsup edilir veya tüketiciye beş gün içinde iade edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Abonelik Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları

Sözleşmenin feshi

MADDE 22 – (1) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.

(2) Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

(3) Tüketicinin taahhütlü aboneliğini süresinden önce feshetmesi halinde, 16 ncı madde hükmü uygulanır.

(4) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.

Fesih bildirimi

MADDE 23 – (1) Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

(2) Satıcı veya sağlayıcı gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle, kaydı tutulan telefon yoluyla da tüketiciye sözleşmeyi feshetme imkanını sağlayabilir.

(3) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren veya tüketicinin sözleşmeyi feshetmesini zorlaştıran bir yöntem belirleyemez.

Fesih talebinin yerine getirilme süresi

MADDE 24 – (1) Diğer mevzuatta tüketici lehine olan süreler saklı kalmak kaydıyla, satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin fesih talebini, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Tüketicinin fesih talebinin yerine getirilme süresi günlük süreli yayınlarda on beş gün; haftalık süreli yayınlarda bir ay; aylık süreli yayınlarda ise üç aydır. Daha uzun süreli yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayınımüteakiben fesih bildirimi hüküm ifade eder.

Feshin sonuçları

MADDE 25 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedildiği bilgisini yazılı olarak veya kalıcıveri saklayıcısı ile tüketiciye bildirmekle yükümlüdür.

(2) Aboneliğin belirlenen süreler içinde feshedilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.

(3) Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde tüketici tarafından ödenmiş olan tutarın geri kalan kısmını ve varsa tüketiciden güvence, depozito veya teminat adı altında alınan ücretlerin güncel tutarlarını kesinti yapmaksızın iade etmekle yükümlüdür.

(4) Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade ettiği tarihe kadar olan dönem için tüketime konu bedele ilişkin ödeme bildirimini, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on gün içinde tüketiciye göndermek zorundadır. Ancak, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren sağlayıcılar için bu süre dört aya kadar uzatılabilir.

(5) Satıcı veya sağlayıcı, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken tüketiciye ilave bir maliyet yüklemeden mahsuplaşma yöntemini de kullanabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Telefon kullanım ücreti

MADDE 26 – (1) Abonelik sözleşmesine ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için satıcı veya sağlayıcı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcı olağanücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.