Artık Koronavirüs salgını gibi zor günde fırsatçılık yapmaya kalkan, fahiş fiyata ve stokçuya büyük ceza var.

COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla sosyal ve ekonomik hayata ilişkin alınan tedbirler kapsamında, 7244 sayılı “Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 14. Maddesi ile; Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, üretim ve tedarik zincirinin tüm aşamaları ile nihai tüketiciye yapılan satışlarda, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi haklı bir gerekçe olmaksızın makul olmayan fiyat artışları ile stokçuluk yasaklanmıştır.

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna eklenen Ek 1. Madde gereğince üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacak, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacaktır.

Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı piyasa dengesini ve tüketicileri korumaya yönelik gerekli tedbirleri alacak, bunların uygulanmasını sağlayacak, denetim ve inceleme yapacaktır.

-Bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapıldığının tespiti durumunda on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar,

-Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulduğunun(stokçuluk) tespiti durumunda ise elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar, idari para cezası verilecektir.

İdari para cezasının belirlenmesinde; işlenen fiilin ağırlığı ve haksızlık içeriği, işletmenin türü, büyüklüğü ve bulunduğu sektör, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetinden sağlanan menfaat ile daha önce aynı konuda idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı gibi hususlar dikkate alınacaktır.

Kanuna eklenen madde ile ayrıca, fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenleme ve denetim yapmak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulması düzenlenmiş, bu düzenleme gereğince hazırlanan “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği” 28 Mayıs 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Olağanüstü hâl, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satışa sunulan ve kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatında girdi ve diğer üretim maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmaksızın yapılan aşırı ve adil olmayan artış “Fahiş fiyat artışı” olarak tanımlanmıştır.

Olağanüstü hâl, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratan, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan faaliyetleri ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetleri ise “Stokçuluk” olarak değerlendirilecektir.

Kanunda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket ettiği tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler hakkında verilen idari para cezası kararları kamuoyunun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması ile mal ve hizmet piyasasındaki tarafların ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla Bakanlıkça açıklanabilecektir.

Ticaret Bakanlığına veya il müdürlüklerine; dilekçeyle, şikâyet sistemi üzerinden veya diğer elektronik başvuru yöntemleri ile yapılacak başvurular, il müdürlüğünce ön incelemeye alınacak ve bu inceleme sonucunda düzenlenen rapor, on üç üyeden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca savunmalar da göz önünde bulundurulmak suretiyle değerlendirilerek karara bağlanacaktır.