Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile kamu sektörü, özel sektör kuruluşları ve diğer paydaşlar arasındaki işbirliğini ve bu işbirliğin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan Danışma Kurulunun görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Yönetmelik, Kurulun yetki ve sorumlulukları ile düzenlenmesi sürecinde uyulması gereken usul ve esasları kapsıyor.

TÜRKAK Danışma Kurulu kimlerden oluşacak?

Danışma Kurulu;

Ticaret Bakanlığından altı, Dışişleri, Sağlık, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarından dörder;  Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ulaştırma ve Altyapı, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanlıklarından ikişer;  KOSGEB, Rekabet Kurumu, TİKA, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TÜBİTAK, TSE ve YÖK’ten birer temsilci,

TOBB’dan iki; en fazla üyeye sahip ilk üç sanayi, ticaret ile sanayi ve ticaret odalarından birer ve bunların dışında her coğrafi bölgeden eksik üyeler mevcut odalardan karşılanmak kaydıyla en fazla üyeye sahip varsa ticaret odasından bir, varsa sanayi odasından bir, varsa sanayi ve ticaret odasından bir olmak üzere toplam üçer temsilci; TİM, TMMOB, TESK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türkiye Barolar Birliği, TZOB ile en çok engelliyi temsil eden üst kuruluştan ve en fazla üyeye sahip ilk iki tüketici örgütünden birer temsilci; en fazla üyeye sahip ilk iki uygunluk değerlendirme kuruluşları derneğinden ikişer temsilci olmak üzere,

üç yıllığına görev alacak üyelerden oluşacak.

İhtiyaç görülmesi halinde Yönetim Kurulunca ilgili görülen kuruluşların temsilcileri ya da uzman kişiler Danışma Kurulu toplantılarına davet edilebilecek.

Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olacak.

disisleri-bakanligi-ankara-gidahattiDanışma Kurulunun görevleri

Danışma Kurulu; akreditasyonla ilgili politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine yönelik tavsiyelerde, kurumun yaptığı çalışmaları değerlendirerek yıllık çalışma programının hazırlanmasına yönelik önerilerde, Kurumun tanıtımına, önceliklerine, sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik tavsiyelerde, Kurumun ihtiyaç duyabileceği alanlarda bilimsel ve akademik çalışmalara destek verilmesine ilişkin tavsiyelerde, Kurumun tarafsızlığının korunmasını teminen Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunacak.

Kurul, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütecek.