Ürün güvenliği, piyasa gözetimi ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında farkındalık yaratılmasına yönelik olarak AB’nin mali destek verdiği yeni projenin açılışı bugün (14 Kasım 2018) yapıldı. Proje, AB teknik mevzuatının daha iyi uygulanabilmesi amacıyla ürün güvenliği, piyasa gözetimi ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında üretici ve tüketicilerin farkındalığının arttırılmasını amaçlıyor. 1.5 milyon Avro bütçeli proje AB’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) kapsamında finanse ediliyor. 

Proje kapsamında, ürün güvenliğini konu alan eğitimler, çalıştaylar, iletişim kampanyaları ve yarışmalar düzenlenecek ve TV yapımları, sosyal medya hesapları, web sitesi ve yayınlar gibi medya araçları kullanılacak. AB, Türkiye’ye geçmişte MEDA ve daha sonraki yıllarda IPA programları bünyesinde, müktesebattaki Malların Serbest Dolaşımı başlığı altında kapsamlı teknik destek programları sunmaktadır.
2002[1]  yılından bu yana AB tarafından bu alana sağlanan yardım miktarı, toplamda 56 milyon Avroya yaklaşmıştır. Bu yardımların da desteğiyle Türkiye bu fasıl kapsamında somut ilerlemeler kaydetmiş, teknik mevzuat ve mallarla ilgili AB Standartlarına uyum konusunda yüksek bir düzeye ulaşmıştır.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger projenin başlaması sebebiyle şu mesajı vermiştir:
“Teknoloji ilerledikçe ve yaşamın neredeyse her alanı dijital dönüşümden etkilendikçe, imalat sanayii ve üretim biçimleri de evrim geçirmektedir. Bu gelişmelerin hızın ayak uydurmak, AB’deki düzenleyiciler açısından da güçlükler arz etmektedir. Bu bağlamda kısıtlayıcı olmayan, akıllı düzenlemeler kilit önem taşıyor. Bir taraftan şirketlerin rekabet edebileceği eşit koşulların varlığını ve tüketiciler için malların güvenliğini temin ederken, diğer taraftan da daha fazla ticaret yapılmasını kolaylaştırabiliyor ve asgari müdahaleyle daha fazla refah yaratabiliyor olmamız gerekiyor. Böylesi bir sistemin işlerliğini korumak için, düzenlemelerin ve hak ve yükümlülüklerinin farkında olan; katılımcı yaklaşımla politikaların inşasına katılan üretici ve tüketicilere gereksinim duyuyoruz. İşte bu proje de bu amaca ulaşmamıza yardımcı olacak.” 
Arka Plan:

Proje Başlığı       : Ürün güvenliği, piyasa gözetimi ve denetimi ile uygunluk değerlendirmesi alanlarında farkındalığın arttırılması
Türk Yararlanıcı : Ticaret Bakanlığı
Süre:  24 ay / 09.2018-09.2020
AB bütçesi (Avro): AB katkısı 1,315,035 Avro; AB katkısı toplam maliyetin %90’ına tekabül etmektedir.

Proje Özeti

Projenin genel hedefi AB’nin teknik mevzuatının daha etkin bir şekilde uygulanması için ürün güvenliği, piyasa gözetimi ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında daha fazla farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmaktır. Özel hedefi ise: 1) Şeffaflık, hesap verebilirlik, vatandaş memnuniyeti ve katılımı gibi kavramların hayata geçirilmesi yoluyla piyasa gözetiminin ve uygunluk değerlendirmesinin etkin bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmak; ve 2) ürün güvenliği, piyasa gözetimi ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında farkındalık yaratılması yoluyla AB’nin teknik mevzuatının daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

Türkiye ürün güvenliği, piyasa gözetimi ve uygunluk değerlendirmesi alanındaki AB mevzuatının uyumlaştırılmasından sorumlu olduğu için proje, aynı zamanda 1995 tarihli Gümrük Birliği Anlaşmasının daha etkin bir şekilde uygulanmasına da katkıda bulunacaktır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen delegasyonla temasa geçiniz:
Ela Yazıcı İnan- Sektör Yöneticisi 
ela.yazici@eeas.europa.eu
T +90 312 459 87 00

Miray Akdağ –  Basın Müşaviri 
miray.akdag@eeas.europa.eu 
M +90 532 624 93 56  / T +90 312 459 88 77