Demir- Çelik ürünlerin ithalatında geçici olarak önlem alındı. 200 gün süreyle Demir- Çelik ithalatında yüzde 25 ek mali yükümlülük getirildi.

Demir-Çelik ürünleri ithalatında geçici korunma önlemi uygulanmasına ilişkin karar yürürlüğe girdi.  Buna göre, yassı mamuller, uzun mamuller(Çubuklar, teller ve  profiller, boru ve içi boş profiller, paslanmaz çelikler, demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri için 200 gün süreyle eşyanın CİF kıymetinin  %25’i oranında ek mali yükümlülük uygulanacak.

Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun  bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan  Korunma Tedbirleri Anlaşması ile 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri  Hakkında Karar kapsamında alman geçici korunma önlemine ilişkin usul  ve esasları kapsıyor.

TEMİNATA BAĞLANACAK

Belirlenen Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın  ithalatında, ithalat artışının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar  tehdidinin ve oluşabilecek telafisi güç zararların önlenebilmesi  amacıyla 200 gün süreyle eşyanın CİF kıymetinin %25’i oranında ek  mali yükümlülük uygulanacak. Ek mali yükümlülük Gümrük Mevzuatının ilgili  hükümlerine göre  teminata bağlanacak.

Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi  halinde, teminata bağlanan tutar Hâzineye irat kaydedilecek. Soruşturma sonucunda korunma önleminin, geçici korunma önleminden  daha düşük belirlenmesi halinde aradaki fark ilgililere iade edilir.  Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde  ise aradaki fark tahsil edilmeyecek. Soruşturma sonucunda korunma Önlemi alınmasına gerek olmadığına  karar verilmesi halinde, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılacak.  Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar, Gümrük  Mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin  hükümleri dahilinde ilgililere iade edilecek.

GENEL TARİFE KONTENJANI AÇILDI

Belirlenen eşyanın ithalatında, ek mali yükümlülükten muafiyet  sağlamak üzere, ürün grupları itibariyle karşılarında gösterilen  miktarlarda genel tarife kontenjanı açıldı. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatta ilgili eşya  için kullanılabilir genel tarife kontenjanı bulunması durumunda ek  mali yükümlülük teminata bağlanmayacak ve  bu kapsamda yapılan ithalat  miktarı genel tarife kontenjanı miktarından düşülmeyecek. Belirtilen eşyanın tümünün belirlenen ülkeler ve gümrük bölgeleri  menşeli olanlarının ithalatında, ek mali yükümlülükten muafiyet  sağlamak üzere tarife kontenjanı açıldı.

Belirli ülkeler tarife  kontenjanı miktarı, bu ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın  tamamı için toplam 518.803 ton olarak belirlendi.