Tüketicinin korunması hakkında kanun ile kat mülkiyeti kanununda değişiklikler yapan yasa yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yasaya göre, tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacak. Kredi veren, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesini tüketiciye sunabilecek.

Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Kredi bağlantılı sigortanın; kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlama amacıyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması öngörülüyor.

Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.

Yasaya göre, ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu tutuldu. Bu süre her hâlükârda sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri hâlinde de devir ve teslim yapılmış sayılacak.

İNTERNET SATIŞLARINDA ARACIYA SORUMLULUK

Yasa kapsamında, internetten yapılan satışlarda tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler haricinde mal satışlarında süre her hâlükârda 30 günü geçemeyecek. Yasa hükmü, aracı hizmet sağlayıcısına, teslim veya ifa ile cayma hakkına ilişkin yükümlülüklerde satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumluluk getiriyor.

İnternette satışa aracılık eden siteler, aracılık ettikleri mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak; ön bilgilendirmede yer alan hususlar ile reklamlarında yer alan bilgilerin uyumlu olmasından ve ispatından sorumlu olacaklar.

Bu siteler; tüketiciye ön bilgilendirmenin yapılmasından, teyidinden ve ispatından sitedeki satıcı ile birlikte müteselsilen, satıcı veya sağlayıcı onayı olmaksızın düzenledikleri kampanyalı, promosyonlu veya indirimli satışlarda, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesinden, satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları aracılık hizmetine ilişkin sözleşmeye aykırı uygulamaları nedeniyle satıcı ve sağlayıcıların madde hükümlerine aykırı davranış nedeniyle sebep oldukları her bir işlemden sorumlu tutulacaklar.

ÖN ÖDEMELİ DEVRE MÜLK SATIŞI YAPILAMAYACAK

Yasaya göre, devre mülk hakkı veren sözleşmeler de dâhil olmak üzere tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi kurulamayacak. Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, devre tatil sözleşmeleri en fazla 10 yıl için kurulabilecek.

Tüketici, şahsi hak sağlayan devre tatil sözleşmesinden kaynaklanan tatil hakkını belirli bir dönem için kullanmayacağını tatilin başlayacağı tarihten en az 90 gün önce sağlayıcıya bildirirse, o dönem için tüketiciden herhangi bir isim altında bedel talep edilemeyecek.

Mülkiyet payına bağlı ayni hak sağlayan devre tatil sözleşmesi kurulamayacak. Kooperatif veya ticaret şirketi ortaklığı ya da dernek veya vakıf üyeliği suretiyle devre tatil hakkı tanınamayacak. Devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanlar devre tatil satışı yapamayacak.

Bu yasağa rağmen, tüketiciden herhangi bir bedel alınması durumunda alınan bedel tüketiciye derhâl iade edilecek. Ayrıca tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge tüketici yönünden geçersiz sayılacak.

YENİLENMİŞ ÜRÜNLERDE 1 YIL GARANTİ

Yenilenerek tüketiciye sunulan ürünlere teslim tarihinden itibaren asgari 1 yıl garanti verilmesi zorunlu olacak. Ancak özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları ilgili bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile de belirlenebilecek.

Yönetmelikle belirlenen mallar ancak ilgili bakanlıkça yetkilendirilen merkezlerde yenilenmesi şartı ile yenilenmiş ürün olarak satılabilecek. Yenileme merkezlerinin bakanlıktan yetki belgesi alması zorunlu olacak.

Hangi malların yenileme merkezleri tarafından yenileneceği, yenileme merkezlerinin kuruluşu ve sorumluluğu ile diğer uygulama esasları yönetmelikle belirlenecek.

HAKEM HEYETİNE BAŞVURU SINIRI YÜKSELTİLDİ

Yasa kapsamında, tarafların uyuşmazlıklarda ilçe hakem heyetine başvuru üst sınırı 4 bin TL’den 30 bin TL’ye çıkarıldı. Buna göre, tarafların değeri 30 bin TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurusu zorunlu olacak.

Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvurular ilgili ilçe kaymakamlığına yapılabilecek. Tüketici hakem heyeti kararlarının taraflar açısından bağlayıcılığı olacak.

Mevcut olduğu hâlde tüketici hakem heyetine sunulmayan bir bilgi veya belgenin tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali hâlinde tüketici aleyhine yargılama giderine ve vekâlet ücretine hükmedilemeyecek.

Yasayla tüketici kanunu hükümlerine aykırı hareketler edenler hakkında idari para cezai yaptırımları da yeniden düzenlendi.

Yasaya eklenen geçici maddeye göre, maddenin yürürlüğe gireceği 6 ay sonraki tarihten önceki tüketici işlemleri için, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıkları ve sonuçları hakkında bu işlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmiş ise kural olarak o kanun hükümleri uygulanacak.

Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve hâlen geçerli olan belirsiz süreli tüketici sözleşmelerinin düzenlenen tüketici kanununa aykırı hükümleri bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren uygulanmayacak.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-17.htm