Hiksan Teknoloji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin, ürünlerinin yeniden satıcısı konumunda bulunan teşebbüslerin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunun 10.11.2022 tarih ve 22-51/762-M sayılı kararı ile açılan soruşturmanın, tarafça sunulan uzlaşma metninin Rekabet Kurulunun 22.12.2022 tarih ve 22-56/882-365 sayılı kararı ile kabul edilmesiyle birlikte, sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirinin belli bir oranında olmak üzere takdiren 45.329,05-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, 

Bilindiği üzere, 16.06.2020 tarihli ve 7246 sayılı Kanun’la 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. maddesinin beşinci fıkrasına getirilen değişiklikle rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilmekte ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebilmektedir.

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 22.12.2022 tarihli ve 22-56/882-365 sayılı karara ilişkin açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.