Abonelik sözleşmesini bir tarafı tacirse dava Tüketici Mahkemesinde görülmez.

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2004/2785 K. 2004/10619 T. 25.10.2004

ÖZÜ : Davalı tacir olduğuna göre Tüketici kapsamında sayılamayacağından davanın esasının incelenmesi gerekirken, yazılı biçimde karar verilmiş olması usule aykırıdır.

DAVA ve KARAR : Davacı vekili, abone olan davalının işyerinde kullandığı elektrik fatura bedellerini ödememesi nedeniyle tahsili için girişilen takibe itiraz edildiğini iddia ederek itirazının iptaliyle takibin devamına ve %40 tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın zamanaşımı süresi dolduktan sonra açıldığını belirterek davanın reddiyle %40 tazminata hükmedilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın sözleşmeye dayalı olduğu ve ihtilafın abone sözleşmesinden kaynaklandığı gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde görevli ve yetkili İstanbul Tüketici Mahkemesine gönderilmesine dair verilen hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Davalı tacir olduğuna göre Tüketici kapsamında sayılamayacağından davanın esasının incelenmesi gerekirken, yazılı biçimde karar verilmiş olması usule aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın açıklanan nedenle BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 25.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.